Videos

Quý khách có thể xem thêm các clip khác của kênh The Fixie Shop Vietnam tại Youtube: www.youtube.com/c/FixieShopVietnam.

A FSVN's Small Trip

A FSVN's Small Trip

A FSVN’s Small Trip

Building A Kagero Bike

Building A Kagero Bike

Building A Kagero Bike

Building A Engine 11 Sprinter Bike

Building A Engine 11 Sprinter Bike

Building A Engine 11 Sprinter Bike

Building A Pure Fix Premium Harding Bike

Building A Pure Fix Premium Harding Bike

Building A Pure Fix Premium Harding Bike

Bulding a Leader Classic 725 Red

Bulding a Leader Classic 725 Red

Bulding a Leader Classic 725 Red

Building a Kagero 2015

Building a Kagero 2015

Building a Kagero 2015

Video

Team FSVN

Video

The Fixie Shop - Live with Passion

Fixie is Awesome

Fixie is Awesome

Fixie is Awesome

Video

Glow in the Dark | Pure Fix Wheelset

Video

Building a Leader Cure

Building a 8bar bike (Part 2)

Building a 8bar bike (Part 2)

Building a 8bar bike (Part 2)

Building a 8bar bike (Part 1)

Building a 8bar bike (Part 1)

Building a 8bar bike (Part 1)

Building a Leader 725 (2015) bike

Building a Leader 725 (2015) bike

Building a Leader 725 (2015) bike

Building a State Bicycle bike

Building a State Bicycle bike

Building a State Bicycle bike

Building a Keirin Pro bike

Building a Keirin Pro bike

Building a Keirin Pro bike

Leave a Reply

*